fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Appelticket versie 1.0

Artikel 1 – Definities

 1. Appelticket: De Vennootschap onder Firma Appelticket ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74391674
 2. Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf en Diensten koopt voor privé gebruik.
 3. Niet-consument: Een rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen Consument is.
 4. Koper: Ieder natuurlijk of rechtspersoon, Consument of Niet-consument, die Diensten koopt van Appelticket.
 5. Diensten: De door of namens Appelticket te verlenen service en ondersteuning, waaronder installaties, trainingen en onderhoud voor/aan de producten van de Koper.
 6. Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Appelticket en Koper
 7. Platform: De Website(s) en Applicatie(s) die door Appelticket beschikbaar worden gemaakt aan de Koper.
 8. Probleemcategorie: Een categorie waaronder jouw vraag over een product kan worden ingedeeld zoals bijvoorbeeld Mail, iCloud, App Store, etc.
 9. Appelticket Expert: Een medewerker en/of vertegenwoordiger van Appelticket.
 10. Contact Mogelijkheden: De manier waarop een Appelticket Expert contact met de Koper kan opnemen om de vraag van een Ticket te beantwoorden
 11. Ticket: De verzameling van gegevens, waaronder jouw vraag over een product, de door ons gekoppelde Probleemcategorie, de gewenste contact mogelijkheden en het betaalde bedrag.

Artikel 2 – Relatie tussen jou en Appelticket

Door het gebruiken van onze Website(s), onze Applicatie(s) en onze Diensten (verder genoemd “Services”), verklaar je expliciet dat je akkoord bent met de onderstaande Appelticket Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Aanpassingen van de Appelticket Algemene Voorwaarden

Partijen begrijpen dat Appelticket het recht heeft om de Appelticket Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, vanwege wijzigingen in de wet of enige toepasselijke regelgeving, wijzigingen in onze Diensten of welke gebeurtenis dan ook die Appelticket noodzaakt om zulke aanpassingen door te voeren. Elke nieuwe versie van de Appelticket Algemene Voorwaarden is niet met terugwerkende kracht van toepassing, maar vervangt de voorgaande Appelticket Algemene Voorwaarden. Wij adviseren je om de Appelticket Algemene Voorwaarden te raadplegen en de laatste versie op een duurzame media op te slaan.

Artikel 4 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten tot verkoop van Diensten door Appelticket aan de Koper.

Artikel 5 – Betaling

De prijzen voor Kopers zijn telkens vermeld inclusief btw. De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de Koper verschuldigd op het moment dan het Ticket wordt geplaatst. De Koper kan kiezen uit verschillende betalingsmogelijkheden. Bij betaling gelden de regels van de payment provider die de betaling afwikkelt.

In het geval dat Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Appelticket gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de desbetreffende koopovereenkomst te ontbinden en het gemaakte Ticket te annuleren.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid met betrekking tot data

Bij de uitvoering van onderhoud kunnen opgeslagen gegevens of programma’s verloren gaan. Appelticket is niet gehouden tot, noch aansprakelijk voor, het veiligstellen van aanwezige gegevens en/of programma’s. De Koper dient zelf, voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden, te zorgen dat dergelijke bestanden op zorgvuldige wijze zijn veiliggesteld. Ook voor het opnieuw invoeren van deze bestanden na het onderhoud, is de Koper zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

Artikel 7 – Koop op afstand

7.1 Registratie en inloggen

De koper kan uit het aanbod van het Platform kiezen om een Ticket te plaatsen. Dan wordt de Koper gevraagd zich te registreren of om in te loggen als hij zich al eerder heeft geregistreerd. De koper moet zich voorafgaand registreren om gebruik te kunnen maken van het aanbod. Appelticket gaat uitsluitend Overeenkomsten aan met Kopers die zich geregistreerd hebben. Bij registratie wordt de potentiële Koper gevraagd de Algemene Voorwaarden te aanvaarden.
De website bezoeken zonder daadwerkelijke Overeenkomst is echter mogelijk zonder voorafgaande registratie.

7.2 Prijzen

De prijzen voor Kopers zijn telkens vermeld inclusief btw. De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s.

7.3 Betalingsmogelijkheden

Bij het plaatsen van een Ticket op het Platform kan de Koper kiezen uit verschillende betalingsmogelijkheden. Bij betaling gelden de regels van de payment provider die de betaling afwikkelt.

7.4 Terugbetaling

Indien het door de Koper betaalde Ticket na 14 dagen na de plaatsingsdatum niet is opgelost, heeft de Koper de mogelijkheid om het Ticket te annuleren. De Koper kan een terugbetaling aanvragen door per email contact op te nemen met contact@appelticket.nl onder vermelding van:
– De naam van de Koper
– Het betaalde bedrag
– Plaatsingsdatum van het Ticket
Appelticket neemt enkel terugbetalingen in behandeling wanneer de aanvraag afkomstig is van hetzelfde email adres dat eerder door de Koper is gebruikt voor de registratie op het Platform.

Artikel 8 – Diensten

8.1 Aanbieding

Appelticket spant zich er voor in, in haar aanbiedingen tot het verrichten van Diensten een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te geven. Appelticket behoud zich het recht voor om Tickets zonder opgave van reden te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan.

8.2 Vertraging dienst

Appelticket spant zich in om haar diensten tijdig uit te voeren. Appelticket is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

9.1 Auteursrechten en overige rechten

Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde c.q. geleverde Software of andere Producten – waaronder ook analyses, ontwerpen, handleidingen, documentatie – berusten uitsluitend bij Appelticket en/of haar leveranciers en/of de licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

9.2 Kopiëren

Het is Koper niet toegestaan het Platform van Appelticket te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3 Kennis vergaring

Appelticket behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 – Vrijwaringen

De Koper vrijwaart Appelticket voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de tussen Appelticket en Koper gesloten Overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Hoofdelijke aansprakelijkheid

Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden.

11.2 Aansprakelijkheid Appelticket

Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Appelticket aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door een Appelticket Expert gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken bij de uitvoering van de opdracht.

11.3 Aansprakelijkheid opdrachtgever

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Appelticket verschuldigd zijn.

Artikel 12 – Bescherming persoonsgegeven

12.1 Wet

Appelticket leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. Indien een Koper zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, corrigeren of verwijderen, kan de Koper hierover met Appelticket contact opnemen via contact@appelticket.nl

12.2 Verwerking persoonsgegevens

De door de Koper verstrekte gegevens worden door Appelticket gebruikt voor het verwerken van de Overeenkomsten en opgenomen in haar klantenbestand. Appelticket gaat zorgvuldig om met de door Koper verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van haar Privacy Beleid en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen.

12.3 Gebruik gegevens

De Koper geeft door het accepteren van de Algemene Voorwaarden toestemming aan Appelticket tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe diensten.

Artikel 13 – Klachtenregeling

13.1 Indienen klacht

Indien een Koper niet tevreden is over de wijze waarop Appelticket uitvoering geeft of heeft gegeven aan de Overeenkomst, kan de Koper zijn volledig en duidelijk omschreven klacht binnen bekwame tijd bij Appelticket melden via contact@appelticket.nl

13.2 Behandeltermijn

Bij Appelticket ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door Appelticket beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere beantwoordingstijd vraagt, wordt door Appelticket binnen de genoemde termijn een bericht van ontvangst van de klacht aan de Koper gezonden met een indicatietermijn waarbinnen de Koper een uitgebreider bericht kan verwachten.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit een Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Limburg, locatie Roermond.